งานธุรการและกำลังพล

๑. คดีวินัย
๒. ขั้นเงินเดือน
๓. งานหน่วยงานภายนอกดูงาน ตร.
๔. การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด สท.
๕. ควบคุมอัตรากำลังพล สท.
๖. ควบคุมอัตราพนักงานราชการ
๗. รายงานสถานภาพกำลังพล
๘. การบันทึกข้อมูล กพ.๗
๙. การลงข้อมูลบุคคลภาครัฐในระบบ Polis
๑๐. การดำเนินการเกี่ยวกับ กบข และงานฌาปนกิจ
๑๑. ราชการทวีคูณ
๑๒. การจัดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
๑๓. การจัดทำเนียบข้าราชการประจำหน่วย
๑๔. การเลื่อนยศ, ขอยศ, ปลดว่าที่ยศ และงานพระราชทานยศนายตำรวจ
๑๕. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๖. ดำเนินการเกี่ยวกับบัตรข้าราชการ
๑๗. การเพิ่มเติมคุณวุฒิ
๑๘. การลาออกของข้าราชการตำรวจ
๑๙. งานช่วยราชการ
๒๐. การลา/ลาไปต่างประเทศ
๒๑. การอนุมัติเดินทางไปราชการ
๒๒. การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ตร.
๒๓. การขอบ้านพักส่วนกลาง
๒๔. การขออนุมัติและรายงาน OT (เดือนละครั้ง)
๒๕. การจัดเวรอำนวยการประจำเดือน
๒๖. จัดคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สท.
๒๗. รายงานการประชุม, จดรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง
๒๘. รายงานจริยธรรม และจรรยาบรรณตำรวจ
๑๙. การรายงานผลข้อมูลข่าวสาร IO เสนอ รอง ผบ.ตร.(ศปก.) ทุกวันจันทร์
๓๐. การรายงานผลข้อมูลข่าวสาร IO และการประชาสัมพันธ์ (ศปก.นรม.) ทุกวันจันทร์
๓๑. การรายงานผล สมบ. ณ ศปก.กห. (ทุกวันพุธ)
๓๒. การรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินฯ ศปท.ตร. (ทุกวันอังคาร/ทุกวันที่ ๕ ของเดือน)
๓๓. การรายงานผลข่าวสาร เสนอศูนย์อาเซียนฯ (ทุกวันอังคาร)
๓๔. การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี (ทุก ๓ เดือน)
๓๕. การรายงานตามแบบ ป.ป.ท.๐๐๑-๐๐๔ (ก่อนวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน)
๓๖. การรายงานผลข้อมูลข่าวสาร ให้ ฝส.สท. (ทุกวันจันทร์)
๓๗. การรายงาน ตร.กระทำอัตวินิบากกรรม (ทุกวันที่ ๕ ของเดือน)
๓๘. การรายงานผลการฝึกประจำสัปดาห์ (ทุกครั้งที่มีการฝึก)
๓๙. การรายงานผลทางวินัยของข้าราชการ ตร. ในสังกัด สท.
๔๐. การรายงาน Big Cleaning Day
๔๑. รายงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการกำลังพล
๔๒. การลงรับ+ออกเลขหนังสือ
๔๓. การตั้งแท่นเสนองาน ผบก. และ ผกก.ฝอ.
๔๔. การแจ้งเวียนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ สท.
๔๕. งานตอบหนังสือ
๔๖. การจัดภารกิจต่างๆ ภายใน สท.
๔๗. การประมวลเรื่องต่างๆเสนอ ตร.
๔๘. การจัดทำการเชิดชูเกียรติ
๔๙. การรับนักศึกษาฝึกงาน
๕๐. การคุมวันลาของผู้บังคับบัญชา
๕๑. ทุนการศึกษาบุตร
๕๒. รายงานการประชุม, จดรายงานการประชุม ฝอ.
๕๓. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ตร.
๕๔. การ รับ-ส่ง งานฝ่ายอำนวยการ (เช้า,บ่าย)
๕๕. รับงานที่ สลก.ตร. (เช้า, บ่าย)
๕๖. การดูแลห้องประชุม , ติดตั้งเครื่องฉายฯ
๕๗. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย