การเงินและพัสดุ

๑. จัดทำเงินเดือนข้าราชการตำรวจในสังกัด สท. , รวมทั้งเงินตกเบิกประเภทต่าง ๆ
๒. จัดทำเงินเดือนพนักงานราชการ สท. และเงินประกันสังคม
๓. จัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ
๔. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
๕. จัดซื้อครุภัณฑ์
๖. เบิกจ่ายค่าหนังสือพิมพ์
๗. เบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
๘. เบิกจ่ายค่าทำความสะอาดอาคาร 2 และ อาคาร 13
๙. เบิกจ่ายค่าทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน
๑๐. เบิกจ่ายค่าดูแลสนามหญ้าพิพิธภัณฑ์ตำรวจ
๑๑. เบิกจ่ายค่ากฤตภาคข่าวออนไลน์
๑๒. เบิกจ่ายค่าดูแล server
๑๓. เบิกจ่ายค่าน้ำมันรถราชการของหน่วย
๑๔. เบิกค่าเช่าบ้าน
๑๕. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วย
๑๖. เบิกจ่ายค่าซ่อมแซมต่างๆ ของหน่วย
๑๗. เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
๑๘. เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
๑๙. เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
๒๐. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของข้าราชการตำรวจและพนักงานราชการ สท.
๒๑. คุมการใช้รถตู้และรายงานรถยนต์เช่าของหน่วย
๒๒. ทะเบียนบัญชีครุภัณฑ์และในระบบ POLIS
๒๓. จัดทำขออนุมัติจ่ายเช็คบัญชี กองสารนิเทศ (เงินเดือน) เลขที่บัญชี 052-609207-6 กระแสรายวัน
๒๔. เบิกเงินทดรองราชการของหน่วย, ยืมเงินราชการ ตร. และส่งใช้เงินยืม
๒๕. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งบเปรียบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
๒๖. เบิกจ่ายและรับชำระหนี้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจและพนักงานราชการ ในสังกัด สท. พร้อมทั้งทำรายงาน
๒๗. รับ-ส่ง หนังสือของฝ่ายการเงินและพัสดุและหนังสือเวียนเพื่อทราบทั่วไป
๒๘. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย