งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ

๑. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายขั้นต่ำ
๓. ลงคุมงบประมาณในสมุดคุมงบประมาณ
๔. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน
๕. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายไตรมาส
๖. รายงานความคืบหน้างบลงทุน ทุกสัปดาห์
๗. รายงานตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ สงป. กำหนด
๘. ประชุมเร่งรัดงบประมาณประจำเดือน ( ระดับเจ้าหน้าที่ )
๙. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมเร่งรัดงบประมาณประจำปี ( ระดับคณะกรรมการ )
๑๐. จัดทำรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน,๙ เดือน และ ๑๒ เดือน
๑๑. จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๑๒. จัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการต่าง ๆ ของหน่วย รองรับแผน/คำสั่งปฏิบัติการของ ตร.
๑๓. จัดทำรายงานข้อมูลประหยัดพลังงานภาคราชการโดยรายงานผ่านอินเตอร์เน็ต
๑๔. จัดทำรายงานประกอบการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมติคณะรัฐมนตรี
๑๕. จัดทำงานสารบรรณของงานยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
๑๖. ควบคุมกำกับดูแลการจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการต่าง ๆ รองรับแผน/คำสั่งปฏิบัติการของ ตร.
๑๗.ควบคุมกำกับดูแลการจัดทำโครงการและดำเนินการพร้อมทั้งรายงานผลการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ กำลังพลของ ตร.
๑๘. รับ – ส่ง หนังสือ ภายใน- ภายนอกหน่วย
๑๙. โครงการสารนิเทศสัมพันธ์สัญจร
๒๐. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน