งานประมวลผล

๑. รับผิดชอบสารสนเทศและเทคโนโลยี
๒. การสื่อสาร วีดิโอคอนเฟอเร้นซ์