กำหนดหน้าที่การงาน | กองสารนิเทศ

กำหนดหน้าที่การงาน

อำนาจหน้าที่ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๗ ก.ย.๒๕๕๒ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ รวมถึงระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดอำนาจหน้าที่ของ กองสารนิเทศ ดังนี้
๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานสถานีวิทยุกระจายเสียง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเฝ้าฟัง รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า วิเคราะห์ สรุปรายงานข่าวและสถานการณ์ จัดทำสรุปรายงานประจำวัน และรายงานข่าวที่สำคัญหรือเร่งด่วนให้
ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย