๒๑ – ๒๔ ก.ย.๕๙ กิจกรรม work shop งานใบตอง บายศรีต้นแบบโบราณ การทำดอกไม้สด-มาลัยกลีบกุหลาบ สำรับคาวหวาน-วุ้นมะตูมขนมดอกไม้เครื่องหอม มะกรูดเชื่อม ขนมใส่ไส้ เครื่องแขวนวิมานพระอินทร์ และน้ำปรุงสิรินพรัตน์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกับทางชมรมพิพิธสยามเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ช่วยรักษาและอนุรักษ์มรดกไทยที่ควรสืบสานไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

img_8200 img_7940 img_8071 img_8046 img_8031 img_8019 img_8016 img_8077 img_8267 img_8266 img_8259 img_8230 img_8206 img_8203 img_8288 img_8290 img_8300 img_8314 img_8335 img_8341 img_8373 img_8405 img_8425 img_8427 img_8452 img_8472 img_8474 img_8481 img_8498 img_8536 img_8540 img_8562 img_8582 img_8588 img_8560 img_8555