พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

ทั้งในอดีตเป็นที่ประทับของเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์   จึงขอความกรุณาทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชม

โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  และถ่ายภาพด้วยกิริยาท่าทางสำรวม แสดงถึงความเคารพในสถานที่

อนึ่ง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทำภาพยนตร์  ละครโทรทัศน์

หรือการถ่ายภาพอื่นใด ในเชิงพาณิชย์ เช่น ภาพแต่งงาน ฯ

และขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม มา ณ โอกาสนี้