คณะนักศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง

รุ่นที่ ๒๑ (วปร.๒๑) สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาครัฐและเอกชน

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน นำชมและบรรยายให้ความรู้โดย

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร หมวกพิมาย

IMG_7036 IMG_7061 IMG_7078 IMG_7079 IMG_7097 IMG_7100 IMG_7102 IMG_7113 IMG_7120 IMG_7121 IMG_7127 IMG_7140 IMG_7141 IMG_7144 IMG_7151 IMG_7163 IMG_7167 IMG_7168 IMG_7176 IMG_7185 IMG_7199 IMG_7201