สำนักงานศาลยุติธรรม โดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โดยนำคณะบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อศึกษาการบริหารงาน การจัดแสดง การเก็บรวบรวม การจัดนิทรรศการ การสงวนรักษา และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของหน่วยงาน