โดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชน
ในการขับเคลื่อนแนวคิดจิตสำนึกความเป็นพลเมือง (กิจกรรมย้อนรอยวันวานประชาธิปไตย)
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน