๑๓ ก.ค.๖๑ คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนโชคชัย เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้และร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน