เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ตามโครงการทัศนศึกษาวังสำคัญในกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการเรียนการสอนเนื้อหาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เพื่อผ่านการทดสอบการขอรับใบอนุญาตมัคคุเทศก์ โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เต็มที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่วังปารุสกวัน ตำหนักจิตรลดา และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกิจการตำรวจ รวมถึงได้รับความสนุกสนานอย่างเต็มที่อีกด้วย