เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยการให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาข้อมูลจากองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในทางรัฐประศาสนศาสตร์ ให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ