นิสิตภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ตามโครงการ “ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าความรู้นอกสถานที่เพิ่มเติม โดยทางภาควิชาฯ เห็นว่า พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เป็นสถานที่สำคัญซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยงานราชการ อันจะทำให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น