เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ตำหนักจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน พล.ต.ท. ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ (สบ ๙) ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติภูมิ ในโอกาส ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อประโยชน์ เป็นสถานท่ีทางานของหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ พร้อมท้ังพระราชทานตัวอย่างสีผ้า พระราชทาน(สนว.๐๑) เพื่อใช้เป็นเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจ และพระราชทานคู่มือการฝึก เพื่อให้ข้าราชการตารวจถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ซึ่งนิทรรศการจะมีการจัดแสดงแบบถาวร ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยมี รอง ผบช.ตชด., รอง ผบช.น., ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจ สท. ร่วมในพิธีเปิดฯ