เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เครือข่ายเยาวชนนานาชาติ IGEN (International Generation) ได้จัดกิจกรรม Voluntour เที่ยวอย่างไรให้มีคุณค่า ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยและต่างชาติเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าและตอบแทนประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังสถานที่ที่เดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างรู้คุณค่า ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้ความเข้าใจ ในสถานที่ต่างๆ จากการมาท่องเที่ยวแล้ว ยังได้ช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามอีกด้วย