เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา คณะสมาชิกชมรมธรรมานามัย มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าเยี่ยมชมตำหนักจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติ โดยในครั้งนี้มี อาจารย์อภิวัฒน์ โครวินทรานนท์ ให้เกียรติบรรยายนำชมให้ความรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน