“วันตำรวจ”

529

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2458 เป็นวันที่กรมพลตระเวน ได้รวมกับกรมตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน และได้ประกาศไว้ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 32 หน้า 314 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2458 จึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันตำรวจ โดยมีอธิบดีตำรวจในขณะนั้นคือพลโท พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบ ผ่านมาจนถึงปีพ.ศ.2492 โดยขณะนั้น พล.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศล ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ พล.ต.ต.เผ่า ศรียานนท์ เป็นรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปราม และพล.ต.ต.หลวงโชติชนาภิบาล เป็นรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปกครอง จึงมี การจัดงานเพื่อฉลองวันตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดให้มีพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจำกองของตำรวจทุกหน่วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ พระบรมรูปปิยมหาราช หรือลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบัน
จุดประสงค์ของการจัดงานฉลองวันตำรวจ
1.เพื่อทดสอบความพร้อมเพรียงของร่างกาย จิตใจและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำรวจหน่วยต่างๆ ว่ายังมีความเข้มแข็ง อดทน ตลอดจนสมรรถภาพและวินัยของตำรวจทุกนายอยู่ในระดับใช้การได้หรือไม่เพียงใด
2.เพื่อเป็นการบำรุงขวัญ และเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างตำรวจหน่วยต่างๆ ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
พิธีฉลองวันตำรวจได้จัดขึ้น ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ.2500 จึงเปลี่ยนมาจัดงาน “วันตำรวจ” ณ กรมตำรวจ ปทุมวัน โดยประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อระลึกข้าราชการผู้ได้เสียสละชีวิตเป็นชาติพลีและงดการเดินสวนสนามไป โดยในเวลาต่อมางานวันตำรวจได้จัดให้มีการวางพานพุ่มถวาย สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีทางศาสนา ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยและสวนสนามขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัย อันถือว่าเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญยิ่ง ตำรวจและนักเรียนนายร้อยตำรวจทุกนายที่กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัย ผู้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีถือว่าตำรวจได้แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นตำรวจที่ดีของประชาชน สมกับคำว่า “พิทักษ์สันติราษฎร์” ที่ตราหน้าหมวกตำรวจอันแสดงถึงการได้รับเกียรติและความไว้วางใจอย่างยิ่ง ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมา กิจการตำรวจไทย การถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ วีรกรรมของตำรวจไทยที่เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์สันติราษฎร์มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาเข้าชมวัน พ-อา เวลา 10:00-16:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชมค่ะ

12144937_186440825022179_5499541550019406955_n 12143095_186440648355530_6340431009075916409_n 12141772_186440915022170_7679358305580481875_n 12141727_186440565022205_9013786338459626820_n 12119144_186440688355526_6014902396694054067_n 12119094_186440628355532_2782037896423053490_n 12115920_186441371688791_4879542517439410002_n 12112444_186440591688869_5952549631501141012_n 12112246_186440918355503_7472244810721368812_n 12108932_186440781688850_5935767391465999745_n 12107239_186440678355527_1348393323593057530_n 12107221_186440855022176_2339543203790918998_n 12106966_186440955022166_8697745280889772369_n 12096618_186440521688876_2797224214630153082_n 12096553_186441348355460_4968572328260354356_n 12087988_186441355022126_6185764233239512009_n 12079525_186441385022123_4473114637802163321_n 12079202_186440711688857_3686386373143314021_n 12074754_186440938355501_2036790664678449644_n 10312055_186440841688844_165653029069356742_n