ตำหนักจิตรลดา

ห้องนิทรรศการ ๑ (ชั้น๑)
ภายในตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อกิจการตำรวจไทย

จัดแสดงประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับตำหนักจิตรลดา ตั้งแต่สมัยเป็นที่ประทับของพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งทรง มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมพระตำหนักจิตร ลดาและพระตำหนักปารุสกวันเข้าเป็นบริเวณเดียวกัน พระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จ พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ  กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ และจัดแสดง รายละเอียดรูปแบบสถาปัตยกรรมของห้องต่างๆ ภายในตำหนักซึ่งมีโมเดลจำลองอาณาบริเวณโดยรอบของตำหนักจิตรลดา แสดงให้เห็นถึงสภาพ ภูมิทัศน์และผังบริเวณเดิมของวังปารุสกวันในอดีต

ห้องประชุม ภายในห้องได้ดัดแปลงให้เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ จำลองเหตุการณ์ เมื่อครั้งที่คณะราษฎรได้เข้ามาใช้พื้นที่ภายในวังปารุสกวัน  และภายในถัดไปทางทิศเหนือ เป็นห้องสำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน สำหรับกิจกรรมเพื่อการศึกษา และเป็นแหล่ง เรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ได้มีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทาโดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ ๖

ห้องนิทรรศการ ๒ (ชั้น ๒) จัดแสดงพระนิรันตราย (จำลอง) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตราย (จำลอง) โดยเมื่อวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระนิรันตราย (จำลอง) ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหารและมีพิธีพุทธาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์สำคัญๆ จากทั่วประเทศ เพื่อประดิษฐานเป็นพระประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมอบให้กับ ผู้บริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับอาคารบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ

พระนิรันตราย (จำลอง)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ห้องนิทรรศการ ๓ (ชั้น ๒) แสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจไทย คือ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีสวนสนามของข้าราชการตำรวจและจัดแสดงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชทานธงชัยประจำหน่วยตำรวจ แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระบรมราชานุเคราะห์ที่ทรงโปรด เกล้าฯแก่ตำรวจไทย และภายในยังมีห้องถัดไปด้านหลัง แสดงพระราชดำรัสและกิจการต่างๆของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจไทย

ห้องนิทรรศการ๔ (ชั้น ๒) แสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ พระราชดำเนินทรงเปิดค่ายนเรศวร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๔๙๗ และเมื่อครั้งทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งทรงเสด็จเยี่ยมสร้างขวัญกำลัง ใจแก่ตำรวจตระเวนชายแดน ภายในยังมีห้องถัดไปจัดแสดงการพระราชทานแนวพระราชดำริ ในการประดิษฐ์แท่นติดตั้งปืนกลสำหรับติดเฮลิคอปเตอร์ตำรวจ

ห้องนิทรรศการ ๕ (ชั้น ๒)แสดงพระราชกรณียกิจที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือกิจการตำรวจในด้านการสื่อสาร  และพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร  ภายในยังมีห้องถัดไปซึ่งจำลองเหตุการณ์ครั้งสำคัญในการทรงงานเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คือ การติดต่อสื่อสารทางวิทยุกับกองตำรวจสื่อสาร

ห้องจดหมายเหตุตำรวจ (ชั้น ๑ ด้านหลัง) จัดแสดงนิทรรศการ“จดหมายเหตุตำรวจ” ซึ่งสถาบันตำรวจเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สำคัญในการปกป้องดูแลพิทักษ์สันติของราษฎร เป็นสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ร่วมกับความเป็นไปของชาติบ้านเมืองเสมอจึงเป็นหน่วยงานที่มีประวัติศาสตร์ความทรงจำร่วมกับบุคคลในสังคมมากมาย เอกสารจดหมายเหตุตำรวจจึงเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบันตำรวจ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาความเป็นไปและพัฒนา การของสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนสืบไป