อาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจ(อาคารกระจก)

จากในอดีตนั้น กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๗๓ เพื่อเก็บวัตถุของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิด, ในปี พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นพิพิธภัณฑ์ทางคดี สังกัดกองตำรวจสันติบาล กองตำรวจสอบสวนกลาง, ปี พ.ศ.๒๕๐๓ แผนกพิพิธภัณฑ์ตำรวจ ไปสังกัดกองทะเบียนประวัติฯ พ.ศ.๒๕๓๓ ย้ายไปอยู่อาคารวังปารุสกวัน ขึ้นกับสำนักงานสารนิเทศ แล้วต่อมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ บางส่วนไว้ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

mu1พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีดำริที่จะให้มีการจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สมบูรณ์แบบขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมองค์กรความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ เพื่อให้ ตำรวจ ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้ ควรค่า ต่อการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับทราบความเป็นมาของตำรวจmu2

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงมอบหมายให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร ขณะนั้นรับผิดชอบศึกษารายละเอียดและแนวทางการดำเนินการ และให้ พล.ต.ต. เรืองศักดิ์ จริตเอก รอง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปศึกษาความเป็นไปได้ โดยประสานไปยังกรมศิลปากรและสำนักพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

 

mu3ขณะนั้น พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นมาเมื่อวันที่
๓๑ มีนาคม ที่ผ่านมา โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานที่ปรึกษา พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ พล.ต.ต. เรืองศักดิ์
จริตเอก
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีที่ปรึกษา, กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งบุคคลภายนอกด้วย เพื่อดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ในบริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒ ของอาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือพิพิธภัณฑ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อมา พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียาเวส ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีดำริที่จะให้ พิพิธภัณฑ์ตำรวจย้ายไปอยู่ที่วังปารุสกวัน โดยใช้อาคารของกองตำรวจสื่อสารมาสร้างเป็นอาคารกระจกใหม่ดังเช่นในปัจจุบัน

อาคารกองตำรวจสื่อสาร(เดิม)

อาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจ (อาคารกระจก)

ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑. พ.ต.อ.กำพล  กอสกุล            ผู้กำกับการ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
๒. พ.ต.อ.วราวุธ  สกลธนารักษ์     ผู้กำกับการ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
๓. พ.ต.อ.จิรดุล  โสตถิพันธุ์         ผู้กำกับการ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน