ผังบังคับบัญชา

ฝ่ายเฝ้าฟัง วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเฝ้าฟัง รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า วิเคราะห์ สรุปรายงานข่าวและสถานการณ์ จัดทำสรุปรายงานประจำวัน และรายงาน ข่าวที่สำคัญเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานเฝ้าฟัง ติดตามข่าวและสถานการณ์จากสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และแหล่งข่าวอื่น ๆ
๓) รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า วิเคราะห์ สรุปรายงานข่าวและสถานการณ์จากสื่อต่าง ๆ
๔) จัดทำสรุปรายงานประจำวันและรายงานข่าวที่สำคัญเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๕) การจัดทำแผนคำสั่ง ตรวจสอบ ควบคุมนโยบายการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
๖) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และคัดเลือกเรื่องราวต่าง ๆ ข้อเสนอแนะ ระเบียบ กฎหมาย หรือเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งทางบวกและทางลบ จากสื่อต่าง ๆ เพื่อนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาสั่งการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยชี้แจงและ ลงข่าวเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับประชาชน
๗) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย