ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

การยื่นคำขอรับรองสถานฝึกอบรม

(กฎกระทรวงการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ข้อ 2-3, ระเบียบคณะกรรมการกำกับธ...

การยื่นคำขอเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

1.คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ (ม.34 ก (1)-(4)) 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ...

การยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

1.คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ 1.1 ต้องเป็นบริษัท จำกัด หรือบริษัท จำกัด (มหาชน) (ม.3) 1.2 ต้องใช้คำนำห...

นายทะเบียน

  ตาม กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560 ข้อ 8 กำหนดไว้ว่า ให้...

การขออนุญาตและรับใบอนุญาต

  การยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย การยื่นคำขอเป็นพนักงานรักษาคว...

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ด้วย พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2560  เป็นต้...

การฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำดับ สถานฝึก จังห...

ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

   กฎหมาย, กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบการขออนุญาตและรับใบอนุญาตการฝึกอบรมนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารต่าง...