ตร. จัดโครงการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ยุคสื่อสังคมออนไลน์

news_head

ฉบับที่ 078 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์
ยุคสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ณ อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ วันที่ 31 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ยุคสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษก รองโฆษก และประชาสัมพันธ์ จากทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวนกว่า 50 นาย ณ อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

สำหรับโครงการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 60 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นในการสร้างข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นบุคคลต้นแบบในการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ ที่ต้องทำงานด้วยความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์การข่าว รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และประชาชนเข้าถึงเป็นวงกว้าง ทั้งสื่อเดิมและสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นแก่องค์กรตำรวจต่อไป

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน