ตร. จัดงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2560

news_head

ฉบับที่ 010 ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2560
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดจัดงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560  โดยงดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของข้าราชการตำรวจ งดจัดกิจกรรมรื่นเริง เพื่อเป็นการร่วมน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย

พลตำรวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการจัดงาน
“วันตำรวจ” ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากเดิมในวันที่
13 ตุลาคมของทุกปี แต่สำหรับปีนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นวันครบรอบ 1 ปีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีแนวทางการปฏิบัติในการจัดพิธีต่าง ๆ ในส่วนกลาง
ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560

เวลา 07.00 น.        พิธีบูชาพระภูมิ พระนารายณ์ พระพุทธรูปพระนิรันตราย

เวลา 07.40 น.        พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์                                               รัชกาลที่ 4

เวลา 08.05 น.        พิธีสงฆ์ ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เวลา 08.30 น.         พิธีสักการะรูปจำลอง พลตำรวจเอก เผ่า  ศรียานนท์ ณ ชั้น 3
อาคาร  1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

    เวลา 10.00 น.        พิธีมอบรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจที่สร้างชื่อเสียงในการเข้าร่วม                                            แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ห้องศรียานนท์ โซน C

เวลา 11.00 น.        การเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
ณ โรงพยาบาลตำรวจ

สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานวันตำรวจนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อข้าราชการตำรวจทุกนาย นอกจากนี้ในส่วนของพิธีการต่าง ๆ ยังเป็นไปเพื่อการบำรุงขวัญและเสริมสร้างความสามัคคีของทุกหน่วยงานให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สำหรับวันที่ 17 ตุลาคม นั้น ตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีการโอนจากกรมตำรวจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงมีอำนาจในการรักษาความมั่นคงภายในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การตระเวนชายแดน การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน และอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
17 ตุลาคม 2541 เป็นต้นมา

 

 

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน