ตร. ออกมาตรการดูแลประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560

news_head

ฉบับที่ 017 ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผ่านจอภาพทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. เพื่อดำเนินการกำหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยสั่งการกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ด้วยวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 60 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน เป็นวันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งตามประเพณีของไทย ในวันสำคัญดังกล่าวนี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาร่วมกันการลอยกระทงลอยประทีปโคมไฟตามแม่น้ำลำคลอง หรือสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นจำนวนมาก สถานที่บางแห่งมีการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง มีการจัดการแสดงแสง สี เสียง หรืองานเผาเทียนเล่นไฟ ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนและอันตรายที่อาจจะเกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ตลอดรวมถึงการฉวยโอกาสของกลุ่มมิจฉาชีพที่มักจะออกมาก่อเหตุในช่วงเทศกาล

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีวิทยุสั่งการกำชับไปยังทุกหน่วยในสังกัดให้ถือปฏิบัติดังนี้

  1. มาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุทางน้ำ

กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจตราตามพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น สถานบริการ (ควบคุมให้เปิด-ปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด, มิให้ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ และห้ามมิให้มีการแสดงลามกหรืออนาจารโดยเด็ดขาด) สถานบันเทิง ชุมชน สวนสาธารณะ หรือสถานที่ที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง หรือจัดกิจกรรมรื่นเริง และมีประชาชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก สถานที่ที่มีรถจอดเป็นจำนวนมาก, การดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยง, การติดตามและสอดส่องบุคคลเป้าหมายหรือที่มีพฤติการณ์เป็นอันตรายต่อสังคม, การควบคุมการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ นอกจากนี้ ให้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ เพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกระทำผิดหรือตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมและอบายมุขประเภทต่าง ๆ รวมทั้งให้ประสานงานกับฝ่ายปกครอง และหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อบูรณาการสรรพกำลัง   ในการปฏิบัติงาน และให้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบในการจัดงานและประชาชนในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขี้นจากไฟไหม้ เพราะการลอยโคมไฟ การยิงพลุ การจุดประทัด หรือการจุดดอกไม้เพลิง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำจัดเรือออกตรวจตราบริเวณลำน้ำ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างทันท่วงที

  1. มาตรการด้านการปราบปรามอาชญากรรม

                      ให้ทำการระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม จนถึง2 พฤศจิกายน 2560 (5 วัน) โดยการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณรอบพื้นที่จัดงาน และให้จัดสายตรวจเดินเท้าในบริเวณงาน โดยมุ่งเน้นการปราบปราบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ, คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ โดยเฉพาะการปล้นทรัพย์และชิงทรัพย์ธนาคาร, ร้านทอง, ร้านอัญมณี, สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง-แก๊ส, สถานที่ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง และสถานประกอบการที่มีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก, คดีอาชญากรรมอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามสถานีขนส่ง สถานที่พักผู้โดยสาร แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ที่มีการจัดงานหรือจัดกิจกรรมรื่นเริง และมีประชาชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก, คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เช่น ความผิดเกี่ยวกับการพนัน อาวุธปืน ยาเสพติด และสถานบริการ รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งให้กวดขันจับกุมผู้เล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในกรณีที่ผู้กระทำเป็นเด็กให้ดำเนินการกับผู้ปกครองตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ

  1. มาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

                      ให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทงและเส้นทางหลักที่มีการจราจรหนาแน่น โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเส้นทางรองรับการจราจรที่หนาแน่น แล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรในพื้นที่การจัดงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะในบริเวณเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่จัดงานขนาดใหญ่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ดังนี้

  1. ห้ามจุดดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ในลักษณะที่สร้างความหวาดกลัวและอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่น
  2. ไม่ควรแต่งกายด้วยการประดับของมีค่า หรือนำทรัพย์สิน หรือเงินติดตัวไปในที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการปิดช่องโอกาสในการประทุษร้ายต่อทรัพย์ของอาชญากร
  3. 3. ให้ระมัดระวังการใช้บริการทางเรือหรือโป๊ะในการสัญจรทางน้ำ โดยไม่แย่งกันใช้บริการและหากมีผู้โดยสารนั่งเต็มลำเรือแล้ว ควรรอเพื่อเลือกใช้บริการของเรือลำถัดไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางน้ำ
  4. ผู้ปกครองควรกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวง และไม่ควรปล่อยปละละเลยให้เด็กไปเที่ยวงานโดยลำพัง ทั้งนี้ควรมีผู้ปกครองไปด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันเด็กหายหรือพลัดหลงผู้ปกครองควรเขียนชื่อ (ผู้ปกครองและเด็ก) ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ติดตัวเด็กไว้เพื่อสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการนำเด็กส่งคืน
  5. ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณ ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 โดยห้ามมิให้ผู้ใดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ
  6. หากพบสิ่งบ่งชี้ที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือพบเห็นการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรืออันอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 191 และสายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน