กฎหมาย, กฎกระทรวง, ประกาศ และระเบียบ

 

 

พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎกระทรวง การรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย และการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงรายการคำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอ ใบรับคำขอ หนังสือรับรองสถานฝึกอบรม หนังสือรับรองการฝึกอบรม คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ และคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย เรื่อง กำหนดเครื่องหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบบัญชีรายชื่อและวิธีการยื่นบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ของบริษัทรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานสถานฝึกอบรมและอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบ่งปัน