ขอเชิญร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

news_head

ฉบับที่ 042 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ศึกษาวิถีไทยในอดีตตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 5 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

จากพระราชปณิธานที่หมายมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะทรงบำบัดทุกข์และบำรุงสุขกับอาณาประชาราษฎร์ และทรงมีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยทรงหวังอยู่ในพระราชหฤทัยว่าทุกคนจะอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยนี้อย่างมีความสุข มีความเกื้อกูล ช่วยเหลือกัน และมีความรัก ความสามัคคีปรองดอง โดยทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง  และรำลึกถึงวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์ร่วมกับภาคเอกชน ในการพระราชทานความสุขแก่ประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ภายใต้ชื่องานว่า “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 จนกระทั่งถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย ตลอดจนนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานมาตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประชาชน โดยผู้ที่เข้าร่วมชมงานจะได้รับความรู้จากประวัติศาสตร์ไทย และกุศโลบายในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ โดยจัดแสดงผ่านทางนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงก่อตั้งขึ้น อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ไทย ธนาคารสยามกัมมาจล หรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน กิจการและวิวัฒนาการของทหารเหล่าต่าง ๆ และกิจการของตำรวจไทย เป็นต้น กระทั่งสืบเนื่องมาจนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” และร่วมชมนิทรรศการ “เล่าขานตำนานตำรวจไทย” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้มีการนำเสนอในรูปแบบของโรงพัก “สามแยก” โรงพักที่มีอายุยาวนานกว่า ๑ ศตวรรษ และได้มีการจำลองการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในยุครัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งร่วมรับชมการแสดงดนตรีไทยจากกองดุริยางค์ตำรวจ ณ บริเวณพื้นที่ภายในสนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 จนกระทั่งถึงวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. ยกเว้น วันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. การแต่งกายชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพตามความเหมาะสม

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน