ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

  1. กฎหมาย, กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบ

  2. การขออนุญาตและรับใบอนุญาต

  3. การฝึกอบรม

  4. นายทะเบียน

  5. ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

  6. แผนการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจรักษาความปลอดภัย

  7. เตือนพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ผ่านการฝึกอบรมตามวันที่กำหนด มีความผิดตามกฎหมาย

  8. กฤษฎีกาตอบข้อหารือการดำเนินการกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ประกอบธุรกิจร้กษาความปลอดภัยอยู่ในวันก่อนที่ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ

แบ่งปัน