ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ด้วย พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2560  เป็นต้นมา แต่ปรากฏว่ายังมีบริษัทรักษาความปลอดภัยบางบริษัทยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และพนักงานรักษาความปลอดภัยบางคนยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียนแต่อย่างใด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว มีความห่วงใย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บริษัทรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต ขอให้ท่านหรือผู้แทนไปติดต่อที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล(นายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานครในกรณีกรุงเทพมหานคร) หรือกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด(นายทะเบียนจังหวัดในกรณีต่างจังหวัด) ตามที่ได้ยื่นคำขอไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.บริษัทรักษาความปลอดภัย ดำเนินการดังนี้

1.1 กรณีบริษัทรักษาความปลอดภัยได้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยไว้ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ถ้าหากว่ายังไม่ได้รับใบอนุญาต ให้ไปติดต่อกับนายทะเบียนที่ได้ยื่นคำขอไว้ เพื่อสอบถามถึงการออกใบอนุญาตดังกล่าว หากเอกสารหลักฐานไม่ครบจะได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือเพื่อชำระค่าธรรมเนียม และนายทะเบียนจะได้ออกใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อไป

1.2 กรณีเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ยื่นไม่ทันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 หรือเป็นบริษัทใหม่ให้รีบยื่นคำขอประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อนายทะเบียน ตามที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อไป หากไม่ได้ยื่นคำขอหรือยังไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน จะมีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้

มาตรา 55  ผู้ใดประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง เว้นแต่กรณีตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 47 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมี่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 16 ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องเป็นบริษัท และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียน

มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากบริษัทรักษาความปลอดภัยใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน

มาตรา 43 บริษัทรักษาความปลอดภัยซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตต่อไป แต่จะทำสัญญาในระหว่างที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตไม่ได้

มาตรา 47 ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย   มีหน้าที่ดำเนินการตามสัญญารักษาความปลอดภัยที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด

มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่

2.พนักงานรักษาความปลอดภัย ดำเนินการดังนี้

2.1 กรณียื่นภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ถ้าหากว่ายังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ไปติดต่อกับนายทะเบียนที่ได้ยื่นคำขอไว้ เพื่อสอบถามถึงการออกใบอนุญาตดังกล่าว หากเอกสารหลักฐานไม่ครบจะได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือเพื่อชำระค่าธรรมเนียม และนายทะเบียนจะได้ออกใบอนุญาตการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภั่ยรับอนุญาตต่อไป

2.2 กรณียื่นภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ปรากฏว่าต่อมาได้ย้ายบริษัทรักษาความปลอดภัยจากบริษัทเดิมไปสังกัดบริษัทรักษาความปลอดภัยใหม่ ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยใหม่ทำหนังสือถึงนายทะเบียนที่พนักงานรักษาความปลอดภัยเคยยื่นคำขอไว้ เพื่อให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต่อไป

2.3 กรณียื่นไม่ทันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 หรือเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยใหม่ ให้รีบยื่นคำขอเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยต่อนายทะเบียน เพื่อให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต่อไป หากไม่ได้ยื่นคำขอหรือยังไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน จะมีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้

มาตรา 63 ผู้ใดทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 33 ผู้ใดประสงค์จะทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียน

3.สถานฝึกอบรม ดำเนินการดังนี้                                                                                                  3.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือบุคคลทั่วไป ให้เป็นตามกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ตามพ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

3.2 จัดทำตารางการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ครบ 40 ชั่วโมง

3.3 สามารถเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ มาเป็นวิทยากรทั้งประจำและเป็นครั้งคราวได้

3.4 จัดทำรายงานการฝึกอบรมของผู้เข้าฝึกอบรมประจำรุ่น ประจำเดือนเพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบ

***3.5 สถานฝึกอบรมไม่สามารถส่งวิทยากรไปฝึกอบรมนอกสถานที่ได้ และไม่สามารถออกหนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมจากสถานฝึกอบรมได้ ให้ฝึกอบรม ณ ที่ตั้งของสถานฝึกอบรมที่ได้รับหนังสือรับรองเท่านั้น

มาตรการควบคุม

สถานฝึกอบรมหากทำผิดเงื่อนไข อาจถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนหนังสือรับรองได้ แล้วแต่กรณี

***หมายเหตุ*** : ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรา 34 ก(4) เป็นเวลา 3 ปี นับแต่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ(4 มีนาคม 2559) ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยเสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 มีนาคม 2562 เพื่อไม่ให้ถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต โดยสามารถฝึกอบรมได้ที่สถานฝึกอบรมอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 21 แห่ง และสถานฝึกอบรมได้รับรองในส่วนของเอกชน จำนวน 23 แห่ง

โดยนับจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ไปอีก 3 เดือน นายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด จะเข้าไปตรวจสอบผู้ประกอบการและพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ไม่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
แบ่งปัน