การยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

1.คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
1.1 ต้องเป็นบริษัท จำกัด หรือบริษัท จำกัด (มหาชน) (ม.3)
1.2 ต้องใช้คำนำหน้าชื่อว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” และคำว่า “จำกัด” หรือ “จำกัด (มหาชน)” ต่อท้าย แล้วแต่กรณี (ม.20)
1.3 ต้องมีจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกัดหรือทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี (ม.17 (1))
1.4 ต้องมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ม.17 (2))
1.5 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย (ม.17 (3))

2.หลักฐานในการยื่นคำขอ (กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ข้อ 1 ,ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงรายการคำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ข้อ 1)
2.1 ใช้แบบ ธภ.1 คำขออนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งต้องรับรองไว้ไม่เกินสามสิบวันนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต
2.3 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องรับรองไว้ไม่เกินสามสิบวันนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต
2.4 รายชื่อและสัญชาติของกรรมการบริษัททุกคน
2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
2.6 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน 1 รูป
2.7 ตัวอย่างรอยตราประทับ (ถ้ามี)
2.8 แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสถานที่ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย
2.9 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

3.สถานที่ยื่นคำขอ (กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ข้อ 8) ท้องที่ที่สถานที่ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยตั้งอยู่ ดังนี้
3.1 ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
3.2 ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
หมายเหตุ ไม่สามารถยื่นที่ สน. หรือ สภ. ได้เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดไว้ตาม ข้อ 3 เท่านั้น

4.การรับคำขอของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 2-3) ให้พิจารณาคำขอภายใน 15 วัน โดยแยกเป็น 2 กรณีดังนี้

4.1 กรณีเอกสารครบถ้วน
4.1.1 ให้นายทะเบียนพิจารณาคำขอและมีหนังสือแจ้งคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาต และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 4.1.2 ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดเวลาตามข้อ 4.1.1 ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าธรรมเนียม แต่หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต และให้นายทะเบียนจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

4.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
4.2.1 ภายใน 15 วันนับแต่รับคำขอ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น
4.2.2 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอใบอนุญาต หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะตามข้อ 4.2.1 ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะให้ดำเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
4.2.3 ถ้าผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนปฏิบัติตามข้อ 4.1

5.หลักเกณฑ์อัตราการชำระค่าธรรมเนียม (กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 1) ให้แยกพิจารณาดังนี้
5.1 บริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ไม่ถึง 100 คน ฉบับละ 5,000 บาท
5.2 บริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตั้งแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน ฉบับละ 10,000 บาท
5.3 บริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตั้งแต่ 500 คนแต่ไม่ถึง 1,000 คน ฉบับละ 20,000บาท
5.4 บริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ตั้งแต่1,000 คนขึ้นไป ฉบับละ 30,000 บาท

6.อายุใบอนุญาต (ม.19)
มีอายุ 4 ปี นับแต่วันอนุญาต

7.การขอต่อใบอนุญาต (ม.22 และกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ข้อ 5)
ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ ภายใน 60 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
7.1 สำเนาใบอนุญาตเดิม หรือสำเนาใบแทนใบอนุญาต
7.2 เอกสารและหลักฐานตามข้อ 2

แบ่งปัน