การยื่นคำขอเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

1.คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ (ม.34 ก (1)-(4))
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.3 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา
1.4 ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง ยกเว้นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เป็นอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 (ก่อน 4 มี.ค.59) และยื่นคำขอเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตภายในวันที่ 26 ก.พ.60

2.ลักษณะต้องห้าม (ม.34 ข (1)-(4))
2.1 ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด(ปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดโรคติดต่อ)
2.2 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2.3 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตและมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
2.4 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

3.หลักฐานการยื่นคำขอเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (ม.34, กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560 ข้อ 1)
3.1 ใช้แบบ ธภ 6 คำขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.4 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน 3 รูป
3.5 สำเนาวุฒิการศึกษาซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา
3.6 หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง
3.7 ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด
3.8 หนังสือรับรองการตรวจประวัติการต้องโทษจาก ทว.,พฐ.เขต,พฐ.จว. แล้วแต่กรณี

4. สถานที่ยื่นคำขอ (กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560 ข้อ 8) ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นด้วยตนเอง ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
4.1 ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
4.2 ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
4.3 สถานที่อื่นตามที่ ผบ.ตร.กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและการลดภาระแก่ผู้ยื่นคำขอ
หมายเหตุ ปัจจุบัน ผบ.ตร. ยังไม่ได้กำหนดสถานที่ยื่นคำขอ แต่อาจกำหนดให้ยื่นที่ สน.หรือ สภ. ได้

5.การรับคำขอของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 2-3)ให้พิจารณาคำขอภายใน 15 วัน โดยแยกเป็น 2 กรณีดังนี้

5.1 กรณีเอกสารครบถ้วน
5.1.1 ให้นายทะเบียนพิจารณาคำขอและมีหนังสือแจ้งคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาต และให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
5.1.2 ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดเวลาตาม ข้อ 5.1.1 ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าธรรมเนียม แต่หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต และให้นายทะเบียนจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

5.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
5.2.1 ภายใน 15 วันนับแต่รับคำขอ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น
5.2.2 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอใบอนุญาต หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะตามข้อ 5.2.1 ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะให้ดำเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
5.2.3 ถ้าผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนปฏิบัติตาม ข้อ 5.1

6.หลักเกณฑ์อัตราการชำระค่าธรรมเนียม (กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560 ข้อ (2))
ใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ฉบับละ 300 บาท

7.อายุใบอนุญาต (ม.36)
มีอายุ 3 ปี นับแต่วันอนุญาต

8.การขอต่ออายุใบอนุญาต (ม.37 และกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560 ข้อ 5)ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ ภายใน 60 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
8.1 สำเนาใบอนุญาตเดิม หรือสำเนาใบแทนใบอนุญาต
8.2 เอกสารและหลักฐานตามข้อ 3
8.3 หนังสือรับรองจากบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ตนสังกัดในเรื่องสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกทบทวนหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง

แบ่งปัน