การยื่นคำขอรับรองสถานฝึกอบรม

(กฎกระทรวงการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ข้อ 2-3, ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกำหนดมาตรฐานสถานฝึกอบรมและอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม พ.ศ. 2560 ข้อ 6-10, ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ข้อ 5-9,ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอ ใบรับคำขอ หนังสือรับรองสถานฝึกอบรม หนังสือรับรองการฝึกอบรม คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ และคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม พ.ศ. 2560 ข้อ 1) มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
1.1 บุคคลธรรมดา
1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
1.3 นิติบุคคล
1.4 ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ/สถาบันการศึกษา

2.หลักฐานในยื่นคำขอ
ใช้แบบ ธภ.8 แบบคำขอรับการรับรองสถานฝึกอบรม

2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
2.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
2.1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
2.1.3 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของของสถานฝึกอบรม หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้เป็นสถานฝึกอบรมในกรณีสถานฝึกอบรมนั้นเป็นของผู้อื่น
2.1.4 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานฝึกอบรม และแบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ภายในบริเวณสถานฝึกอบรม
2.1.5 หลักสูตรและเนื้อหาประกอบการฝึกอบรม และวิธีการวัดผลการฝึกอบรม
2.1.6 ระเบียบการหรือข้อกำหนดของสถานฝึกอบรมเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการ ชื่อและจำนวนผู้ฝึกอบรม วิธีการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมอื่น
2.1.7 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)

2.2 กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
2.2.1 เอกสารแสดงรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
2.2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
2.2.4 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของของสถานฝึกอบรม หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้เป็นสถานฝึกอบรมในกรณีสถานฝึกอบรมนั้นเป็นของผู้อื่น
2.2.5 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานฝึกอบรม และแบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ภายในบริเวณสถานฝึกอบรม
2.2.6 หลักสูตรและเนื้อหาประกอบการฝึกอบรม และวิธีการวัดผลการฝึกอบรม
2.2.7 ระเบียบการหรือข้อกำหนดของสถานฝึกอบรมเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการ ชื่อและจำนวน ผู้ฝึกอบรม วิธีการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมอื่น
2.2.8 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)

2.3 กรณีเป็นนิติบุคคล
2.3.1 เอกสารแสดงรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีคำรับรองของผู้มีอำนาจให้คำรับรองตามกฎหมาย ไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น
2.3.2 หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซึ่งต้องเป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือบุคคลซึ่งมีอำนาจลงนามผู้พันนิติบุคคล
2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
2.3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
2.3.5 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของของสถานฝึกอบรม หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้เป็นสถานฝึกอบรมในกรณีสถานฝึกอบรมนั้นเป็นของผู้อื่น 2.3.6 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานฝึกอบรม และแบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ภายในบริเวณสถานฝึกอบรม
2.3.7 หลักสูตรและเนื้อหาประกอบการฝึกอบรม และวิธีการวัดผลการฝึกอบรม
2.3.8 ระเบียบการหรือข้อกำหนดของสถานฝึกอบรมเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการ ชื่อและจำนวนผู้ฝึกอบรม วิธีการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมอื่น
2.3.9 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)

2.4 กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา
2.4.1 หนังสือแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานฝึกอบรมจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.4.2 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานฝึกอบรม และแบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ภายในบริเวณสถานฝึกอบรม
2.4.3 หลักสูตรและเนื้อหาประกอบการฝึกอบรม และวิธีการวัดผลการฝึกอบรม
2.4.4 ระเบียบการหรือข้อกำหนดของสถานฝึกอบรมเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการ ชื่อและจำนวน ผู้ฝึกอบรม วิธีการรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมอื่น
2.4.5 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)

3. สถานที่ยื่นคำขอ (กฎกระทรวงการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 13) ให้ยื่น ณ ท้องที่ที่สถานฝึกอบรมตั้งอยู่ ดังต่อไปนี้
3.1 ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนกลาง ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
3.2 ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อนายทะเบียนจังหวัด ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หมายเหตุ ไม่สามารถยื่นที่ สน. หรือ สภ. ได้เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดไว้ตาม ข้อ 13 เท่านั้น

4.การรับคำขอของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กฎกระทรวงการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ข้อ 4-6) ให้พิจารณาคำขอภายใน 15 วัน โดยแยกเป็น 2 กรณีดังนี้
4.1 กรณีเอกสารครบถ้วน
ให้นายทะเบียนพิจารณาคำขอและมีหนังสือแจ้งคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

4.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
4.2.1 ภายใน 15 วันนับแต่รับคำขอ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น
4.2.2 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอใบอนุญาต หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะตามข้อ 4.2.1 ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์ จะให้ดำเนินการต่อไป และให้นายทะเบียนจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
4.2.3 ถ้าผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนปฏิบัติตาม ข้อ 4.1 5. หลักเกณฑ์อัตราชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ ไม่มีค่าธรรมเนียม

6. อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม (ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกำหนดมาตรฐานสถานฝึกอบรมและอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม พ.ศ. 2560 ข้อ 10) อัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ไม่เกิน 6,000 บาท ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 คน สำหรับการฝึกอบรมในแต่ละรอบ

7. การขอต่ออายุหนังสือรับรอง
ไม่มี

แบ่งปัน