เตือน ผู้ประกอบการ รปภ. ดำเนินการตามกฎหมายก่อน 3 มี.ค. 62

news_head

ฉบับที่ 028 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้ำผู้ประกอบการ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เร่งดำเนินการก่อน 3 มี.ค. 62
หากพ้นกำหนดมีความผิด”

ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา และตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริษัทรักษาความปลอดภัย, ผู้ประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานฝึกอบรม ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต นับตั้งแต่พระราชบัญญัติได้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมานั้น และได้มีการขยายระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ปรากฏว่ายังคงมีบริษัทรักษาความปลอดภัยบางบริษัท และพนักงานรักษาความปลอดภัยบางรายยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน รวมทั้งยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระยะเวลา รวม 40 ชั่วโมงจากสถานฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกจังหวัด ที่มีทั้งสิ้นจำนวน 123 แห่งทั่วประเทศ นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ให้รีบดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หากฝ่าฝืนหรือพ้นกำหนดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย พนักงานรักษาความปลอดภัยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.saranitet.police.co.th

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน