กฤษฎีกาตอบข้อหารือการดำเนินการกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ประกอบธุรกิจร้กษาความปลอดภัยอยู่ในวันก่อนที่ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ

FullScreen Mode
แบ่งปัน