ดีเดย์ 5 เม.ย. ตร. จับจริงหากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

news_head

ฉบับที่ 069 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ด้วยการคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรถยนต์
ณ บริเวณด้านหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง(ขาเข้า) ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

พล.ต.ท. วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยการคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรถยนต์ ณ บริเวณด้านหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง(ขาเข้า) ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ซึ่งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) ที่ 14/2560 ลงวันที่ 21 มี.ค. 60 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ข้อ 2. กำหนดว่า “ผู้ขับขี่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย” โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมอันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว ประกอบกับที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้รถยนต์ผิดประเภทหรือดัดแปลงเป็นรถยนต์โดยสารสำหรับพนักงานและคนงานที่บรรทุกผู้โดยสารจำนวนมากโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมิได้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลายกรณีที่ผู้ขับขี่ใช้ความเร็ว,แซง,ตัดหน้าหรือฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารรวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น ตามที่ปรากฏอย่างแพร่หลายทางสื่อหลายประเภท จึงได้กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายมีวินัยจราจร ด้วยการแนะนำ,ว่ากล่าวตักเตือน,การติดตามตรวจสอบการแก้ไขและติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเพิ่มเติม และการบังคับใช้กฎหมายตามลำดับ ทั้งนี้ในเบื้องต้นหากพบการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการว่ากล่าวตักเตือนก่อนการเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 60 เป็นต้นไป

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน