กิจกรรม “ราษฎร์รัฐร่วมใจ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2560”

ในห้วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559-3 มกราคม 2560  พ.ต.อ.อังกูร  คล้ายคลึง  รรท.ผบก.สท. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนที่ลดอุบัติเหตุบนถนนในเทศกาลปีใหม่ “ราษฎร์รัฐร่วมใจ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2560”  โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ตามภาคต่าง ๆ  เพื่อแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ภ.จว.พิษณุโลก, ภ.จว.เพชรบูรณ์, ภ.จว.นครพนม, ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, ภ.จว.ชัยภูมิ และ ภ.จว.ระยอง  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ที่จัดทำโดยกองสารนิเทศ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบประเด็นกฎหมายที่จะนำมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด, ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน, สร้างจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยและความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันโดยเริ่มต้นที่ตนเอง ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนน

 

134015 134014 134013 134011 547025 547024 547021 s__2195807 2339 2338 s__11477018 1022749 1022718 s__2195813 s__2195812 s__7348240 s__7348246 s__7348243 s__7348241 s__6823973 s__6823972 s__6823971 s__6823970

แบ่งปัน