ตร. ตั้งศูนย์เฉพาะกิจปฏิบัติการปราบปรามการค้างาช้าง (ศงช.ตร.)

news_head

ฉบับที่ 050  ประจำวันที่  12 มกราคม 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจปฏิบัติการ
ปราบปรามการค้างาช้าง (ศงช.ตร.)

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (Revised Thailand National Ivory Action Plan) เพื่อเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และได้กำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ให้เป็นรูปธรรม โดยมอบหมายภารกิจให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนับสนุนการดำเนินการในหมวดการกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายและการประชาสัมพันธ์ นั้น
                  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จึงได้มีคำสั่ง ตร. ที่ 1059/2559 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 59 เรื่อง ศูนย์เฉพาะกิจปฏิบัติการปราบปรามการค้างาช้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศงช.ตร.) ซึ่งมอบหมายให้ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ในการควบคุม กำกับ สั่งการ การบริหารราชการ และการดำเนินงานในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้างาช้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ (การค้างาช้าง) และสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขและป้องกัน ปราบปรามการกระทำความผิด
                  ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนที่พบเหตุการณ์ หรือทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้างาช้าง สามารถส่งข้อมูล มายังศูนย์เฉพาะกิจปฏิบัติการปราบปรามการค้างาช้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศงช.ตร.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 19 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2255 4570 และ 0 2205 3621 หรือทาง E-mail : nep_police@hotmail.com และ ivorycenter2558@hotmail.com หรือสายด่วน 191 และ 1599

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน