ตร. ดูแลประชาชนหลังน้ำลด

news_head

ฉบับที่ 055 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
และช่วยเหลือประชาชนหลังภาวะน้ำลด

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งกำชับให้ตำรวจภูธร ภาค 7- 9, ศชต. และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือประชาชน ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การอำนวยการจราจร และการให้บริการในอำนาจหน้าที่ของ ตร. ในภาวะหลังน้ำลด รวมทั้งการฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซม อาคารสถานที่ของทางราชการ ตลอดจนทรัพย์สินสิ่งของหลวง โดยให้พิจารณาปรับแผน/มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อรับแจ้งความร้องทุกข์และรับแจ้งเอกสารสูญหาย และจัดเจ้าหน้าที่ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ออกเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดช่างสนามออกช่วยเหลือซ่อมแซมทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประสานส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสำรวจเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดเสียหาย วางแผนบริหารจัดการจราจร จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทาง และเตรียมเส้นทางสำรอง ทางเลี่ยง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำจุดเพื่อแนะนำเส้นทาง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง อีกทั้งให้สนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการที่เอาเปรียบประชาชน ฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าราคาสูงกว่ามาตรฐานที่ราชการกำหนด ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ตร. พ.ศ. 2559 ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นฟื้นสภาพและซ่อมสร้างหลังเกิดภัย โดยประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนการปฏิบัติตามแผน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเห็นเหตุที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือพบเห็นการกระทำในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดอันตราย สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มายังสายด่วน 191 และ 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน