จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาหน่วยงานตามวิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล”

news_head

ฉบับที่  048  ประจำวันที่  14 มีนาคม 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
เพื่อพัฒนาหน่วยงานตามวิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล”

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้ (14 มี.ค.2559) เวลา 11.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ 30 คน และข้าราชการทหาร รวมทั้งข้าราชการประเภทอื่นอีก 30 คน ซึ่งเป็นระดับผู้บังคับการถึงผู้บัญชาการ หรือชั้นยศตั้งแต่พลตรี พลเรือตรี และพลอากาศตรีขึ้นไป หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการระดับสูงหรือระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป อายุไม่เกิน 53 ปี ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
                    “โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 9 เม.ย.59 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำและทักษะการบริหารงาน ตลอดจนมีความเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถนำองค์กรก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงได้ทันสถานการณ์ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานยุติธรรม รวมถึงการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                    โครงการดังกล่าว เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล” เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบริหารจัดการหน่วยงานพื้นที่และหน่วยปฏิบัติงานที่สำคัญ ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ให้เป็นนักบริหารงานยุคใหม่ สามารถนำองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะประสานความเข้าใจ ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
                    ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว จะมีการประเมินผลทั้งก่อนและหลังฝึกอบรม ซึ่งผู้ที่มีผลการประเมินดีเยี่ยมจะได้รับประกาศนียบัตร/รางวัล จากผู้บังคับบัญชาระดับสูง โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ผู้เข้ารับการอบรมมีภาวะผู้นำ เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญงานต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน