ตร. ออกมาตรการดูแลประชาชนรับวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์

news_head

ฉบับที่ 059 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชน ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ เนื่องด้วยในห้วงวันที่ 10-13 ก.พ. 60 เป็นช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา และ ในวันที่ 14 ก.พ. 60 เป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ ซึ่งในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องถึงวันวาเลนไทน์ปีนี้ จะมีประชาชนออกเดินทางไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่สำคัญทางศาสนารวมทั้งการออกมาท่องเที่ยวของคนหนุ่มสาว เด็กและเยาวชน ในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งสถานบริการ สถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวเวลากลางคืนหรือสวนสาธารณะเป็นจำนวนมาก อันอาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจรและปัญหาการก่ออาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุกคามและล่วงละเมิดต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนการกระทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นั้น

เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในวันมาฆบูชาและเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2560 โดยขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชน ดังนี้

1. วันมาฆบูชา (วันที่ 11 ก.พ. 60) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมายังผู้ประกอบการร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานบริการทุกประเภท ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน (00.01 น.) ของคืนวันที่ 10 ก.พ. 60 ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืน (24.00 น.) ของคืนวันที่ 11 ก.พ. 60 ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

2. เทศกาลวันวาเลนไทน์ (ห้วงวันที่ 10-14 ก.พ. 60) ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์ อบรมตักเตือนบุตรหลานให้ระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกไปเที่ยวฉลองวันวาเลนไทน์รวมถึงการให้เด็กและเยาวชนระมัดระวังป้องกันตนเองในเบื้องต้น อีกทั้งดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ในส่วนของสถานบันเทิง สถานบริการ และแหล่งท่องเที่ยวในเวลากลางคืนให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบพฤติการณ์หรือการกระทำผิดของผู้มาใช้บริการที่ผิดกฎหมายให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชนให้ร่วมกันสอดส่องดูแลหากพบเห็นเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อถูกล่อลวงหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งหากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของสถานประกอบการ ตลอดจนการก่ออาชญากรรมในลักษณะต่าง ๆ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน