ขอความร่วมมือจากประชาชน ช่วยป้องกันภยันตรายในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

news_head

ฉบับที่ 54  ประจำวันที่  5 เมษายน 2559

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากประชาชน
ช่วยป้องกันภยันตรายในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

                     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10)/โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ด้วยในระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน เป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้งมีการจัดงานฉลองเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยป้องกันภยันตรายในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้
                    1. การเล่นสงกรานต์ ขอให้ปฏิบัติตามประเพณี ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน ไม่เล่นสาดน้ำในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น หรือกระทำการใดที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น การเล่นแป้งในลักษณะเป็นการกระทำอนาจาร การใช้น้ำแข็ง น้ำสกปรก หรือใช้สายยางฉีดน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสาดน้ำเข้าไปในยานพาหนะ อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
                    2. การเสพสุราหรือของมึนเมาในการสังสรรค์ หรือการจัดงานรื่นเริงต่างๆ ไม่ควรเสพสุราหรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ขอให้งดเว้นการเสพสุราหรือเครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมาเนื่องจากการกระทำดังกล่าว นอกจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจรแล้ว ยังเป็นความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกจับกุมดำเนินคดี
                    3. ผู้ปกครองควรจัดทำบัตรหรือสิ่งอื่นใดให้ปรากฏชื่อเด็ก ชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก และสถานที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงของเด็ก เพื่อสะดวกในการนำเด็กส่งผู้ปกครอง ในกรณีที่เด็กพลัดหลง และไม่ควรให้เด็กประดับของมีค่า หรือไปเที่ยวโดยลำพัง
                    4. ในการเดินทางไปทำธุระหรือท่องเที่ยว ขอให้ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดได้โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่าขับรถด้วยความประมาทหรือน่าหวาดเสียว อย่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และให้คำนึงถึงภยันตรายที่จะเกิดขึ้นทุกขณะ
                    5. ผู้เดินเท้าขอให้ใช้ความระมัดระวัง โดยใช้ทางเท้าหรือไหล่ทางในการสัญจร การข้ามถนนให้ใช้สะพานลอย ทางข้าม ทางม้าลาย หรือตามจุดที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้
                    6. สถานที่ตากอากาศ ชายทะเล หรือสถานที่ที่มีประชาชนไปเล่นสงกรานต์กันมาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ ตำรวจทางหลวง และตำรวจรถไฟ คอยดูแลให้ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ทั้งทางบกและทางน้ำเป็นพิเศษ อีกส่วนหนึ่งแล้ว
                    ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือพบเบาะแสบุคคลต้องสงสัยว่าจะกระทำผิดกฎหมาย ก่อความเดือนร้อนวุ่นวาย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่หมายเลข 191, SMS 191 และสายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน