ตร. จัดอบรมนายทะเบียนจังหวัด ตามพรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

news_head

ฉบับที่ 062 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมนายทะเบียนจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
วันที่ 20 ก.พ. 60 ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ พล.ต.ต. อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 ก.พ. 60 เวลา 08.30 น. พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนายทะเบียนจังหวัดตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 400 นาย ซึ่งเป็นนายทะเบียนจังหวัดตามกฎหมาย ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบการออกใบอนุญาตและจัดทำบัญชีบริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างเวลา 07.30-17.30 น. โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ บช.น., สตม., กมค., บช.ศ., สงป. และ ทว. ร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย, ร่างกฎกระทรวง 4 ฉบับ และคำสั่ง คสช.ที่ 67/2559, วิธีการและขั้นตอนในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558, ขั้นตอนการจัดฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และหัวข้อการตรวจสอบบริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานของนายทะเบียนแต่ละจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความพร้อมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน