ตร. ชวนทำหนังสั้น “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก”

news_head

ฉบับที่ 094 ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมประชาสัมพันธ์
การประกวดภาพยนตร์สั้น “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลัง สร้างสรรค์ผลงานด้านการรณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง และเกิดการอนุรักษ์ช้าง ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น อันเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนชาวไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการลักลอบค้างาช้าง และร่วมรณรงค์ต่อต้านการกระทำความผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี) และประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งทั้งสองประเภทสามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) ความยาวของผลงานภาพยนตร์สั้นไม่เกิน 5 นาที ภายใต้แนวคิด “ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก” ในรูปแบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .MP4 โดยบันทึกลงบันแผ่น DVD  ซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์ต้องทำขึ้นมาใหม่ด้วยเทคนิคภาพยนตร์ หรือแอนิเมชั่น ที่ไม่เคยส่งประกวด หรือเผยแพร่ผลงานที่ใดมาก่อน และสร้างด้วยซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมาย โดยองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ในกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่องค์กร ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1170 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มในสมัครทางเว็ปไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://portal.dnp.go.th หัวข้อ ข่าวรักษ์ธรรมชาติ

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน