ตร. กำหนดมาตรการปราบปรามเล่นพนันทายผลฟุตบอล

news_head

ฉบับที่ 053 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดมาตรการปราบปราม
การลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอล สั่งลงโทษหนักตำรวจเอี่ยวผลประโยชน์

เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมในทั่วโลก เช่น การแข่งขันฟุตยุโรป การแข่งขันฟุตบอลลีกทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับในช่วงระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ จะจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วโลกต่างให้ความสนใจและติดตามผลการแข่งขันพร้อมกันผ่านทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ  และในโอกาสเดียวกันก็มักจะมีผู้ที่ลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล การพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลออนไลน์ อันเป็นต้นเหตุแห่งอาชญากรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมโดยส่วนรวม

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงกำหนดมาตรการในการดูแลและป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงได้กำชับและสั่งการไปยังทุกหน่วยปฏิบัติในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ที่มีการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล ตลอดจนพฤติกรรมหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติที่อาจบ่งชี้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้อง เช่น ความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติ การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื่อยเกินฐานะหรือรายได้ตามที่ควรจะเป็น และให้ทุกพื้นที่จัดกำลังข้าราชการตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบออกตรวจตราตามสถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรม ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สถานประกอบการ และ/หรือสถานที่อื่นใดที่มีการเปิดบริการรับชมการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งอาจมีการแอบแฝงจัดให้มีการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลขึ้นในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน รวมทั้งร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกมส์ที่อาจมีบุคคลเข้าไปใช้บริการเพื่อการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลทางออนไลน์ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการประทุษร้ายต่อทรัพย์ โดยเฉพาะธนาคาร ร้านค้า ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ในสถานที่ต่าง ๆ กรณีพบการกระทำความผิดในการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล ให้มีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทั้งทางอาญาและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งขยายผลการจับกุมไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่มีการปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลในสถานประกอบของตน ให้มีการนำเอามาตรการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตมาพิจารณาบังคับใช้กับสถานบริการดังกล่าวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับข้าราชการตำรวจทุกนายไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการ มีส่วนได้เสียรับผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเด็ดขาด หากพบการฝ่าฝืนต้องมีการดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเฉียบขาด พร้อมทั้งกำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน สถานศึกษา ครู ผู้ปกครองในการสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนในปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเล่นพนันทายผล การแข่งขันฟุตบอล หากต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งมายังสายด่วน 191 และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน