ตร. ออกมาตรการดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

news_head

ฉบับที่ 070 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและขอความร่วมมือมายังประชาชน ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย. 60 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีซึ่งมีวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวันโดยช่วงวันและเวลาดังกล่าว มักจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมฉลองวันสงกรานต์และวันแห่งครอบครัวตามประเพณีไทย อีกทั้งตามสถานที่ต่าง ๆ ยังมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงเล่นสาดน้ำสงกรานต์โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมงานในหลายจุด อันอาจมีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุความไม่สงบตลอดจนการก่ออาชญากรรมในลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มมิจฉาชีพที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ นั้น

เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 โดยขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมายังประชาชนดังต่อไปนี้

1. การป้องกันการประทุษร้ายต่อทรัพย์ พึงระมัดระวังการแอบอ้าง หลอกลวง หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ จากกลุ่มมิจฉาชีพในช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู่หรือขณะที่เด็กหรือผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพัง รวมทั้งไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับหรือของมีค่าที่มีราคาแพง ตลอดจนหลีกเลี่ยงการวางทรัพย์สินมีค่าอื่น ๆ ทิ้งไว้ในรถยนต์เพื่อเป็นการลดมูลเหตุจูงใจของคนร้าย ในระหว่างการเดินทางไปทำธุระ ท่องเที่ยว หรือเล่นสาดน้ำสงกรานต์

2. การป้องกันอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ยานพาหนะควรเตรียมร่างกายให้พร้อมและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ (เมาไม่ขับ-โทรไม่ขับ) นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารยานพาหนะ ต้องสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารทุกครั้ง รวมถึงระมัดระวังในการใช้ความเร็วขณะขับขี่และไม่จอดซื้อสินค้า บนไหล่ทางซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

3. การบังคับใช้กฎหมาย ห้ามร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้และบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งการห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ,บนทาง,ในสถานีขนส่ง พ.ศ. 2558 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจำคุก

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชน ให้เล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความสุภาพตามประเพณีของไทย ด้วยการแต่งกายให้เรียบร้อย มิดชิด ไม่มีลักษณะที่ล่อแหลมหรือยั่วยุทางกามารมณ์ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรมขึ้นได้ ไม่ใช้อุปกรณ์การเล่นน้ำในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น เช่น กระบอกหรือปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รวมทั้งไม่ใช้น้ำผสมแป้งสี,น้ำแข็ง หรือน้ำสกปรก ตลอดจนไม่เล่นสาดน้ำสงกรานต์บนท้องถนนหรือบนรถโดยสารสาธารณะ อีกทั้งขอความร่วมมือให้เล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณจัดกิจกรรมของพื้นที่ที่กำหนด(โซนนิ่ง)ตามห้วงเวลาการเล่นและเลิกเล่นน้ำเท่านั้น โดยให้นำยานพาหนะมาจอดในสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้หรือใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ แล้วเดินเท้าเข้ามายังพื้นที่เล่นน้ำเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาทและปัญหาการจราจร สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณจัดงานห้ามจำหน่ายสุราโดยเด็ดขาด

หากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือพบเบาะแสบุคคลซึ่งมีแนวโน้มจะก่อความเดือดร้อนวุ่นวายหรือต้องสงสัยว่าจะกระทำผิดกฎหมาย รวมไปถึงต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 และ SMS191 ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน