ตร. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ

news_head

ฉบับที่ 076 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแลการระบายข้าวในสต็อกของรัฐเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ตามนโยบายรัฐบาล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายให้มีการดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน โดยเป็นข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่มีอายุการเก็บรักษาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปที่ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่มีข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน ข้าวผิดไปจากมาตรฐาน ข้าวผิดชนิด (ข้าวในคลังไม่ตรงกับชนิดที่ระบุตามบัญชีรับข้าวเข้าคลัง) ปนอยู่ ซึ่งไม่สามารถนำไปปรับปรุงและไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของคนและสัตว์ ที่เก็บรักษาอยู่ในคลังสินค้ากลางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงพาณิชย์ ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแลการระบายข้าวในสต็อกของรัฐเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมี พล.ต.อ. เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือลักลอบนำข้าวฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและผิดวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาล (การระบายข้าวในสต็อกเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์) โดยเฉพาะการขนย้ายในพื้นที่ต้นทาง การตรวจสอบระหว่างการเดินทาง และ การเก็บรักษาหรือแปรรูปเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมปลายทางจนครบตามจำนวนที่อนุมัติให้ระบาย นั้น

เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีวิทยุสั่งการด่วนที่สุด ไปยังทุกหน่วยในสังกัดที่เกี่ยวข้องเพื่อกำชับแนวทางในการปฏิบัติ โดยให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจรับผิดชอบหาข่าวการกระทำความผิด รวมทั้งการพยายามกระทำความผิดในการนำข้าวฯ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการลักลอบนำมาจำหน่ายเป็นข้าวสารสำหรับการบริโภคของคน ซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับนายทุนผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี สำหรับกรณีที่การกระทำความผิดมีพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งไปให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการด้วยอีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังให้มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติในพื้นที่ตั้งคลังหรือโกดังต้นทางไปจนถึงโรงงานแปรรูปข้าวฯ ปลายทางที่รับผิดชอบ โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจสอบการดำเนินการร่วมกับผู้แทนคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ตามแผนการดำเนินการที่ อคส. กำหนด

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือมายังประชาชน หากพบเบาะแสการนำข้าวในสต็อกของรัฐสำหรับระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ด้วยการลักลอบนำไปจำหน่ายเป็นข้าวสารสำหรับการบริโภคของคน อันเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย สามารถแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน