รวมลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

 

บอร์ดในหลวงกองสารนิเทศปรับไซต์

รวมลิงค์พระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากเว็บไซต์ต่างๆดังนี้

ผังบอร์ดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผังบอร์ดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักพระราชวัง

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

แบ่งปัน