วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี / สมาคมแม่บ้านตำรวจเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดย คุณวิภาพร ช้างมงคล นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี นำคณะสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ได้แก่ คุณวรรณวิมล สุวรรณอัตถ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองทัพไทย, คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก, ร.ท.หญิง ชลธิชา เจริญพูล อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ, นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และ คุณปทุมทิพย์ สุภานันท์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เข้าร่วมในพิธีถวายราชสดุดีหน้าพระฉายาลักษณ์ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ภายในกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหาร มอบเงินจำนวน 120,000 บาท และสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี / สมาคมแม่บ้านตำรวจเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดย คุณวิภาพร ช้างมงคล นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี นำคณะสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ได้แก่  คุณวรรณวิมล สุวรรณอัตถ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองทัพไทย, คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก, ร.ท.หญิง ชลธิชา เจริญพูล อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ, นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์  รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และ  คุณปทุมทิพย์ สุภานันท์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เข้าร่วมในพิธีถวายราชสดุดีหน้าพระฉายาลักษณ์ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ภายในกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหาร มอบเงินจำนวน 120,000 บาท และสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
แบ่งปัน