ตร. จัดโครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

news_head

ฉบับที่ 084 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. ลงมา ของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร. จำนวน 60 นาย ณ ห้องเรียน ชั้น 1 (ห้องครูนก) อาคารเรียน วตร. กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรมฯ ดังกล่าว ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 60 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้กับข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. ลงมา ของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร. ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ อนุศาสนาจารย์ ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านมวลชนสัมพันธ์ หรือผู้ที่หน่วยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะสามารถจะเป็นวิทยากรประจำหน่วยของทุก บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด สง.ผบ.ตร. และ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด ตร. ที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมมาก่อน ให้มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรประจำหน่วย เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบ และนำไปประพฤติปฏิบัติได้

ผลการฝึกอบรมตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ รวมถึงงานมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมาก คาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมงานมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชกรรม ทั้งยังเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วย

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน