ตร. เผย ยอดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงวันพระใหญ่ลดลง

news_head

ฉบับที่ 095 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค เผยวันพระใหญ่ผิดฐานการจำหน่ายที่ต้องห้ามลด หวั่นฐานโฆษณากลับพุ่ง ย้ำผู้ประกอบการเป็นเหยื่อ ย้ำพื้นที่เร่งสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการเป็นหลัก

(วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560) พลตำรวจเอก ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10)/ ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์/เลขาคณะและคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกัน สรุปผลการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำผิดและประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมเผย จากการตรวจสอบพบการกระทำผิดเพียง ร้อยละ 9 จากการตรวจสอบทั้งหมด 151 ราย

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2560 ซึ่งวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2560 ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ทีมงานสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับมอบหมายจากกรมควบคุมโรค ดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จำนวน 3 ทีม โดยมีเป้าหมายตรวจสอบและดำเนินการ 6 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี เพชรบุรี กำแพงเพชร และพิจิตร

จากการดำเนินการในช่วงดังกล่าว ใน 6 พื้นที่ ได้ดำเนินการ 151 ราย ไม่พบการกระทำความผิด 134 ราย และพบการกระทำผิดจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย โดยเป็นการกระทำผิดในมาตรา 28 การจำหน่ายในวันที่ห้าม ตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 8 ราย และมาตรา 32 การโฆษณา จำนวน 1 ราย ซึ่งทีมเฉพาะกิจได้ทำการชี้แจงและบันทึกข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการต่อไป นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานครั้งนี้ในเรื่องของการห้ามมิให้ จำหน่ายในวันที่กฎหมายกำหนดลดลงมาก ยังมีเป้าหมายหลักมุ่งเน้นที่จะสื่อสารและสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความ ร่วมมือ เพราะจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้จำหน่ายทั้งรายใหญ่และรายย่อยเริ่มรับรู้มาตรการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หากแต่ยังมีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจสาระสำคัญของการส่งเสริมการตลาดตามมาตรา 32 ซึ่งการจัด Display หรือการส่งเสริมการตลาดที่มีวิวัฒนาการที่แปลกใหม่ และดึงดูดใจให้ผู้จ าหน่ายตกเป็นเครื่องมือการสื่อสาร การตลาดให้กับตราสินค้าต่าง ๆ โดยไม่รู้เท่าทัน

คณะอนุกรรมการฯ ได้สรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพ เนื่องจากการ กระทำผิดในเรื่องของข้อกฎหมายต่าง ๆ มีจำนวนลดลง เนื่องจากการที่พื้นที่ มีการสื่อสารและทำความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ หากแต่เรื่องของกลยุทธ์การตลาดเป็นเรื่องเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน ในส่วนกลางอาจจะต้องเร่งสรุปรูปแบบการกระทำผิดต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมกัน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันเข้าพรรษาและงดให้ได้ครบพรรษาและตลอดไป เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และครอบครัวของท่าน

**************************************

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน