เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และงานนิทรรศการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์
๓) งานรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลข่าว และคัดเลือกข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์
๔) งานจัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ แผ่นปลิว และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
๕) งานออกแบบรูปเล่มและปกหนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร และอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๖) งานเผยแพร่ชื่อหน่วยงาน รายชื่อข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับสารวัตรขึ้นไป พร้อมเบอร์โทรศัพท์ จากข้อมูลสมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๗) รวบรวมข่าวสาร สารคดี บทความ และงานเขียนต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ในทางวิชาการและความบันเทิงเพื่อให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน
๘) รวบรวมบทประพันธ์ คติพจน์ สุนทรพจน์ และอื่น ๆ ที่สำคัญและน่าสนใจ
๙) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางสื่อสิ่งพิมพ์
๑๐) งานแถลงข่าวและงานประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๑) ตรวจสอบและประเมินผลการผลิตและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์
๑๒) งานจัดเก็บรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๓) งานรวบรวมและจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารทั่วไปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๔) เผยแพร่และแจกจ่ายข้อมูลกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางเอกสารและสิ่งพิมพ์
๑๕) งานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และการจัดนิทรรศการ
๑๖) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย